این سایت تا چه میزان نیاز شما را برطرف کرده است ؟

این سایت تا چه میزان نیاز شما را برطرف کرده است ؟
خیلی کم
941  37.8%
خیلی زیاد
549  22.1%
هنوز مطمئن نیستم !!!
424  17%
زیاد
344  13.8%
کم
225  9%

تعداد رای دهندگان  :  2488
نخستین رای  :  دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۵ ساعت ۱۳:۰۱
آخرین رای  :  دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۱