جزوه علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نكته هاي گرامري زبان انگليسي حرف تعريف معين the / ساختار صفت بعد از فعل to be / فرق ميان no و any مهندس علی زبرجدی 1963
2 نكته هاي گرامري زبان انگليسي ضماير ملکي / ضماير مفعولي / ضماير انعکاسي – تأکيدي مهندس علی زبرجدی 1640